Co nás vede k odmítavému stanovisku:                                                                                zpět na úvodní stránku

 

 

1)     Stavba větrných elektráren poškodí životní prostředí obce a občany:

(podrobnosti viz odkazy v textu – klikněte …)

 

-         hrubě naruší a změní klidný ráz  okolí obcí a těsně sousedícího přírodního parku Brdy technickými výškovými stavbami, zřetelně viditelnými do velkých vzdáleností, které především svým pohybem budou působit rušivě na okolní životní prostředí – a to jak svými rozměry a vytrvalým obtěžujícím hlukem  v blízkém okolí stavby, pozičním červeným světlem v noci, příp. odpadáním námrazy v zimním období

-         dojde k narušení základní funkce lokalitou procházejícího nadregionálního biokoridoru (Plánického) a jeho ochranného pásma jako významného prvku ÚSES (Územní systém ekologické stability) a to tím, že by biokoridor měl sloužit jako přirozený prostor pro volný pohyb živočichů mezi tzv. biocentry – tuto funkci by výstavba několika VE vážně omezila.

-         hrozí negativní ovlivnění avifauny, především riziko kolize  a rušení vizuální a akustické  pro některé druhy ptáků – další info  ZDE  příp. ZDE  a  ZDE

-         může negativně ovlivnit  ceny pozemků  a  nemovitostí v obci

-         může zhoršit příjem televizního, rozhlasového signálu a dalších radiotelekomunikačních služeb

 

Plánický nadregionální biokoridor a přibližné umístění záměrů výstavby VE

 

 

1)     Firma Vatec s.r.o. od začátku postupuje vůči zájmům občanů nekorektně:

 

-         prvním krokem firmy byl od 27.1. a 6.2.2006 nákup šesti pozemků o celkové výměře 5639 m2 (parcely PK 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064) bez zájmu o mínění občanů Radošic a Dožic, přímo dotčených uvažovanou stavbou

 

-         záměr byl projednán a schválen 23.2.2006 na obecním zastupitelstvu v Mladém Smolivci, taktéž bez zájmu o mínění občanů.

 

-         o záměru firmy Vatec se občané dozvěděli v březnovém čísle Kasejovických novin

 

-         po nesouhlasné petici, jejíž důsledkem byla 30.3.2006 veřejná schůze zastupitelstva obce Mladý Smolivec  v hostinci v Radošicích, občanům ani zastupitelům nebyly podány objektivní informace o všech vlivech  uvažované stavby. Hlavní slovo v diskusi měl předseda České  společnosti pro větrnou energii ing. František Šustr, mj. společník firmy EWCZ s.r.o.,  dceřinné  společnosti REpower Systems AG (SRN), která je výrobcem větrné elektrárny uváděné v materíálech firmy Vatec.  Myslíme si, že informace o vlivech této stavby na životní prostředí by pro potřeby rozhodování zastupitelstva i občanů  v tak důležité věci neměly být podávány pouze osobami, které jsou finančně zainteresované na celém projektu. Opět zde zazněly jednotlivé nesouhlasné názory občanů, avšak předchozí zastupitelstvo obce setrvalo na svém stanovisku k záměru firmy.

 

   

2)     Nejde o jediný projekt v této lokalitě, a jak se dalo předpokládat, projekt přilákal  další firmy, které hledají umístění pro výstavbu většího počtu VE :

         

-         kromě záměru stavby větrné elektrárny u Dožic firmou Elektrostar – Zdeněk Červenka

-         existuje projekt firmy KOVO Kasejovice s. r.o. 

-         a záměr  firmy  EuroGiga s.r.o v Železném Újezdě

 

-         z názvu společnosti  Větrné elektrárny Brdy s.r.o., vzniklé v nedaleké Předmíři, i z jejího oznámení k projektu Větrná elektrárna Kohout  vyplývá, že má v úmyslu vystavět v lokalitě několik VE

      (základní podnikatelskou strategií firmy je příprava ekonomicko – realizačních projektů staveb větrných elektráren  

        a jejich provozování, příp. projekty a provozování jiných obnovitelných zdrojů energie)

 

-         firma Vatec s.r.o. ve svých materiálech k projektu uvádí: „nabízíme obci spolupráci v případné realizaci obdobného projektu ze strany obce např. na kopci Hůrky, kde máme také provedenou studii větru, nebo na některých jiných pozemcích obce.“

Firma i přes své tvrzení, že jí jde o stavbu jedné VE, vykoupila přibližně ve stejnou dobu současně pozemky jak v Radošicích, tak u Kasejovic – v č. 7-8 Kasejovických novin je zápis o projednání dalšího jejího záměru na 47. zasedání  Rady obce Kasejovice dne 14. června 2006.

 

-         o výstavbu VE se na území obcí Mladosmolivecka zajímal zástupce firmy

      APB Plzeň

 

-         koncem prosince 2006 byla zahájena územní řízení tří firem (Vatec, s.r.o., Větrné elektrárny Brdy, s.r.o. a EGF, s.r.o.) na výstavbu dalších větrných elektráren v blízkosti Kasejovic (počet 3 – 7ks 2MW ?)

 

-         další hromadná výstavba VE se údajně projektuje i na opačné straně Brd na  Rokycansku

 

Dožická a Budislavická VE

 

 

zpět na úvodní stránku