Odkazy na další články a názory:

(Pro otevření souborů s příponou  *.pdf  potřebujete program Acrobat Reader)   Acrobat Reader  

 zpět na úvodní stránku         

http://www.nku.cz/kon-zavery/K05008.pdf

Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně využití podpory využití obnovitelných zdrojů (Věstník NKÚ 08/05)

(„Pro přímou výrobu elektrické energie z OZE se z kontrolovaných typů OZE jeví jako nejvýhodnější zdroj malé vodní elektrárny. Mezi nejrizikovější OZE patří větrná energie, která je jednou z nejdražších energií z OZE, patří mezi přerušované zdroje energie (nedá se s jistotou spoléhat na výskyt a intenzitu větru) a v podmínkách ČR má malý potenciál.“

„ … skutečná výroba elektrické energie je zpravidla menší než projektovaná výroba uváděná ve vstupním energetickém auditu.“)

 

http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=5rirxCoo40z7 

Prezident republiky Václav Klaus nepřipojil svůj podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (27.4.2005)

(….Okamžikem platnosti tohoto zákona se rozběhnou devastující nevratné projekty, které zamoří Krušné hory a Vysočinu obřími stavbami vrtulí, vytvářejících hluk, ničících reliéf krajiny, zabíjejících ptáky a zatěžujících své okolí. Zákon má způsobit, že se u nás během pěti let zvýší produkce energie z větru 1551krát!!
Cíl zákona evidentně nebere ohled na přírodní realitu České republiky, ač nám to příslušná směrnice dovoluje. Nejsme zemí větrných rovin jako severní Německo … )

 

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMRF45PL7B

Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou

…(21) za určitých okolností není možné dokonale zajistit přenos a distribuci elektřiny vyráběné z obnovitelných energetických zdrojů při zachování spolehlivosti a bezpečnosti sítě, takže záruky v tomto kontextu by měly zahrnovat finanční kompenzace….

 

…(23) všeobecné cíle navrhovaného opatření nemohou dostatečně splnit samotné členské státy jednotlivě (z důvodu velkého rozsahu a náročnosti) a lze je lépe splnit na úrovni Společenství; ale každý členský stát si může zvolit vlastní režim, který nejvíce vyhovuje jeho situaci. V souladu se zásadou úměrnosti zakotvenou v tomto článku, tato Směrnice se omezuje jen na nezbytné zásady směřující k dosažení stanovených cílů, ….

 

http://www.ecomonitor.cz/clanek.shtml?x=215484

Názor Martina Peciny, náměstka ministra průmyslu a obchodu

(…Se vzrůstajícím podílem větrných elektráren musí být v uhelných a plynových elektrárnách pohotově k dispozici regulační výkon, který vyrovnává úplný výpadek i neustálé výkyvy. V provozu tak musí být více tepelných elektráren, než by podle průběhu spotřeby elektřiny muselo jinak být. ….

….Půjdeme-li cestou Německa, budou muset zákazníci zaplatit i další náklady na rezervní elektrárny….)

 

http://www.mpo.cz/dokument1133.html

studie EuroEnergy Vliv VE na elektrizační soustavu – stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (duben 2005)

(…Detailní analýza ukázala, že investice do přenosové soustavy, vyvolané připojováním větrných elektráren podle jednotlivých scénářů, je možno ve všech třech případech odhadnout částkou 2 500 mil. Kč. …

…Značná volatilita dodávek výkonu z VtE a vzájemná fyzikální provázanost evropských elektrizačních soustav způsobuje dodatečné paralelní toky po mezistátních přenosových profilech. Při stanovování volných obchodovatelných přenosových kapacit je tedy potřeba udržovat větší přenosové rezervy, a to úměrně velikosti výkonu větrných elektráren, instalovaných v jednotlivých zemích. Největší vliv se projevuje na profilech s německými společnostmi, kde jsou instalované výkony VtE největší a dochází ke značným nepředvídatelným „přetokům“ elektřiny ať už směrem z Německa do ČR (nečekaný nárůst výroby elektřiny z větru v Německu) a nebo opačným směrem (při neočekávaném výpadku větrných elektráren v Německu). Lze očekávat i významný vliv na profilu s Rakouskem. …

…V případě malého scénáře se bude nárůst ceny pohybovat mezi 5%a 6%, střední scénář znamená nárůst ceny za dopravu elektřiny asi o 8%-9%.V případě velkého scénáře ovšem dojde ke zvýšení až o 13%-14%. Cenový dopad na celkovou cenu elektřiny se v případě velkého scénáře pohybuje mezi 0,18-0,19Kč/kWh ….zvýšené ceny pro velkoodběratele se promítnou i do cen jejich výrobků a služeb a známým multiplikačním efektem proběhnou celou ekonomikou. Z těchto důvodů považujeme velký scénář výroby elektřiny z větrných elektráren za nepřijatelný. )

 

5.3.2005:

http://www.mojenoviny.cz/ekonomika/elektrina050305.html                                                                    zpět na úvodní stránku

Ceny elektřiny stouply na historická maxima

(…"K silným mrazům se přidal i nedostatek větrné energie. Ze 16 000 MW instalovaných ve větrných elektrárnách v Německu běží zhruba 2000 MW," uvedl Kříž. Větrné elektrárny mohou být ve dnech, kdy je teplota místy nižší než 20 stupňů Celsia, více poruchové. Namrzat mohou například vrtule elektráren.)

9.3.2005:

http://www.ceskobudejovickelisty.cz/zpravodajstvi_cb/CB20050309000059.html

Z něměckého tisku:

(…Další kapacity bude třeba postavit jako rezervní zdroje za výpadky větrných elektráren, další si vyžádá očekávaný růst spotřeby o půl procenta ročně. Opozice tvrdí, že energetická cesta rudo-zelené koalice - sázka na větrné elektrárny - je s odstupem nejdražší. Kdyby měl být hlavně jejich prostřednictvím naplněn cíl dosáhnout 27 procent produkce z obnovitelných zdrojů, stálo by to 123 miliardy eur; osm miliard by si vyžádalo vybudování záložních "stínových" kapacit pro případy bezvětří . . .)

 

http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=213

diskuze o vlivu větrných elektráren  Holub Hnutí duha – Buček Ústav botaniky

 (…Dovedu si představit následující katastrofický scénář: developeři velkých firem, přemýšlející, kam umístit volné finanční prostředky, využijí státních záruk na zvýhodněnou cenu elektřiny a nízkých cen pozemků v ČR a začnou prosazovat stavbu větrných parků tam, kde se jim to bude jevit jako nejschůdnější řešení. Pro zlomení odporu a námitek místních obyvatel i ochránců přírody a krajiny budou využívat vaši brožurku a použijí přitom vašich „silných“ argumentů, od bourání vesnic přes oběti globálních změn klimatu až po strašení jadernou katastrofou. Obhájci harmonické kulturní krajiny budou odbýváni s tím, že význam jejich argumentů, bránících ptáky, netopýry a vzhled krajiny, je proti těmto argumentům zanedbatelný. Vzniknou desítky a možná stovky dílčích sporů, kde proti sobě budou stát ekonomicky silné globalizované subjekty se státní podporou a slabé a nezkušené místní ekologické aktivity.)

 

22.6.2005:

http://okresy.mojenoviny.cz/zpravodajstvi_kraj_sc/SY20050622000012.html

Přes odpor lidí se nepůjde, tvrdí Ambrozek

(Podbořany - Hlubinná úložiště radioaktivních odpadů ani větrné elektrárny nemohou vznikat přes odpor obyvatel daných lokalit. Takový vzkaz vyslal k místním lidem v pondělí v podvečer Libor Ambrozek, ministr životního prostředí při návštěvě Podbořan. Pozvala ho tam krajská organizace KDU-ČSL. Právě v tomto nejjižnějším cípu Ústeckého kraje se v současnosti zvažuje výstavba více než padesáti větrníků…)

 

http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_veda.asp?r=p_veda&c=A051109_113707_p_veda_wag

server „Neviditelný pes“ o obnovitelných zdrojích

(…naši „ekologičtí“ aktivisté vzhlížejí ke svým rakouským a německým kolegům. Není ani tajemstvím, že z těchto zemí jsou tyto organizace štědře podporovány. Faktem je, že velkou část větrných elektráren se u nás snaží postavit rakouské a německé společnosti …nebo se v nich spolupodílí kapitál z těchto zemí pocházející. Není tedy žádným divem, že naše „ekologické“ organizace propagují především větrnou energii. Stejně jako ve většině jiných případů není jejich motivací ochrana přírody, jako spíše prosazování ekonomických zájmů ...)

 

http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_veda.asp?r=p_veda&c=A060212_123346_p_veda_wag

článek Daneše Burketa na serveru „Neviditelný pes“

(…musíme velmi citlivě zvažovat dopady takových staveb na obyvatelstvo, životní prostředí a ráz krajiny. Musíme mít na paměti, že za podporu těchto ekologických zdrojů platíme my všichni, koncoví zákazníci. Nesmíme zapomenout ani na fakt, že v důsledku toho, že větrné elektrárny jsou velmi proměnlivý a neregulovatelný zdroj, je nutné na každou instalovanou větrnou kilowatthodinu zajistit jinou kilowatthodinu v klasickém zdroji (uhelném, jaderném nebo vodním), který zajistí dodávku elektřiny v případě, že nebude foukat …)

 

http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/veda/clanky/31778_42_0_0.html

Pochyby o ekologické výhodnosti větrných elektráren

(…Málo si uvědomujeme i energetickou a surovinovou náročnost výroby VE, kde je hlavním materiálem ocel a hliník. Tyto kovy musí někdo vyrobit a tak se mi zdá, že propagace VE je zdařilým obchodním tahem podniků z oblasti metalurgie, pro které jsou výrobci VE vítaným odběratelem jinak nadbytečných produktů …)

 

http://biom.cz/prevzate.stm?x=1901239

Bursíkova větrná energetika roku 2030

(…Při rozloze našeho území 79000 km2 pak vychází průměrná vzdálenost mezi sousedními VE něco málo nad 4 km. Při použití nejvýkonnějších elektráren s instalovaným výkonem 6 MW (Resec.cz) pak celkový počet vychází asi na 420 elektráren. Jen pro představu - taková 6 MW elektrárna má (podle Resec.cz) stožár (či spíše sloup) vysoký 124 m, průměr rotoru 114 m, takže konce listů rotoru dosahují až do výšky cca 180 m. Průměrná vzdálenost mezi těmito elektrárnami by byla kolem 14 km. )

 

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=385&cislo=7&rok=2005&pismeno=                                        zpět na úvodní stránku

Větrná energie s otazníky - zákeřnost regulace René Hladík

 Publikováno: Vesmír 84, 385, 2005/7

(….Miliardové ztráty z využití větrné energie jsou jednou z příčin stagnace německého hospodářství. Zákeřnost regulace je právě v tom, že se tyto katastrofální ztráty v pokřiveném zrcadle vnucené nadhodnocené ceny jeví jako zisky. Pochopitelně vše zaplatí spotřebitelé elektřiny.

…Skleníkového efektu se chytili podnikatelé, jejichž byznys skomírá a jejichž produkty nikdo nechce. K pohonu větrníků nestačí jen vítr. Je ještě třeba někoho donutit, aby to zaplatil. Kdyby zastánci elektřiny z větru a jejích vysokých výkupních cen skutečně věřili v to, co hlásají, dohodli by si smluvně vyšší ceny za svou individuálně spotřebovanou elektřinu. Sami by hradili náklady na větrnou energii. Místo toho nabízejí svou vizi ostatním a nutí je přispět na věc, se kterou nesouhlasí. Je to stejné, jako bychom byli zákonem donuceni odebrat v neprosperujícím obchodě nějaký „ležák“.)

 

http://www.ekologickatolerance.org/view.php?cisloclanku=2004120701

Jsou větrné elektrárny pro českou energetiku opravdu tak přínosné? (ing. Vladimír Grosser)

(…Zamrazilo mě při argumentaci jednoho z příznivců, který doslova řekl: „No jestli třeba v Holandsku vanou větry převážně 8 až 10 metrů za vteřinu a u nás jen 4 až 5, no tak té elektriky budeme vyrábět zkrátka polovic.“

….Při rychlosti, jakou zde vítr převážně vane, tedy mezi 4 až 5 m/s, můžeme dostat výkon ani ne jednu desetinu toho jmenovitého.)

 

http://ekologickatolerance.org/view.php?cisloclanku=2004111801

Větrné elektrárny - závažné dilema Tepelska (ing. Vladimír Grosser)

(Proti větrné energii svědčí i to, že ani tak významní vědci jako páni inženýři Škoda, Křižík či Kolben, kteří dokázali spojit své hluboké technické znalosti s podnikatelskými vlohami, nikdy ve svých podnikatelských záměrech či výrobních programech s využíváním větru nepočítali. Zřejmě i proto, že tenkrát neexistovaly žádné fondy, dotace ani přerozdělování a nebyl nadbytek státních úředníků, kteří by rozhodovali o hodnotách, které vytvořil někdo jiný..

….To alarmující množství energie se musí v daném prostoru nějak projevit - jako zvukové vlnění, dále pak možná jako infrazvuk, nekmitavé vzruchy v ovzduší, akustické tlaky apod. Rozhodně se žádná energie neztrácí, a tato energie by mohla lidi v okolí poškozovat především zdravotně, ale zřejmě i jinak. Bylo by jí tam na to určitě dost. A sledovat jen hlučnost, a to jen v rozmezí slyšitelných kmitočtů, by jistě bylo nezodpovědné….)

 

http://www.ekologickatolerance.org/view.php?cisloclanku=2005103101 

 reakce na článek Větrná energie s otazníky

(…Stejné je to u větrné elektrárny: její výstavba znamená obrovskou investici – obrovskou počáteční spotřebu energie i dalších nákladů, které se postupnými tržními interakcemi mění v další a další spotřebu energie (získanou z uhlí, ropy, uranu), to vše souběžně s veškerou exploatací zdrojů, znečištěním apod.)

 

Darmstadtský manifest

Prohlášení více než 100 německých profesorů proti větrné energetice                               zpět na úvodní stránku

 

Darmstadtský manifest – originál celého textu v angličtině (pdf)

 

http://ekologickatolerance.org/index.php?akce=novinky

server ekologická tolerance k problematice větrných elektráren

(…"Velký počet žádostí, který se objevil, mne děsí. Mám z toho velkou obavu, protože větrná elektrárna není pro přírodu nic krásného. Nemám nic proti větrným elektrárnám, ale myslím si, že v tomto hustě osídleném malém prostoru, který lidé využívají pro rekreaci, nemají co dělat," říká hejtman Tošenovský.

….Všechny větrné elektrárny u nás stavějí Němci a Rakušané. [pozn. red.: toto tvrzení není až tak úplně pravdivé, na Chomutovsku si zažádali o licenci Britové] Veškerý zisk za předraženou energii (kterou nikdo nechce a kterou by si nikdo dobrovolně nekoupil) z našich kapes putuje do Německa. To je výsledek činnosti ekologických aktivistů.)

 

http://objektiv.kvalitne.cz/dopisy-ctenaru.htm

větrné elektrárny na Vysočině

(… Druhým problémem je potom široký rozsah frekvencí těchto zvuků. Zastánci větrných elektráren poukazují na fakt, že pro kolaudaci takového zařízení je nutné měření hluku, jehož úroveň musí splňovat hygienické podmínky. Problémem jsou však infrazvuky, lidskému uchu neslyšitelné, avšak mající také vliv na lidskou psychiku. Lidé mohou být následkem působení zvuků o nízkých frekvencích podráždění a trpět depresemi.)

 

http://www.ecmost.cz/ver_cz/mostecko/kauzy/vetrne_elektrarny.htm                                                      zpět na úvodní stránku

větrné elektrárny na mostecku

(…Německo zaplatí část parku větrných elektráren, který vzniká v Krušných horách u obce Rusová. Na investici zhruba 6,5 milionu eur (téměř 200 milionů korun) se Berlín bude podílet až dvěma miliony eur. Ministr životního prostředí Jürgen Trittin dnes podepsal dohody s příslušnými soukromými společnostmi.

Německo přispělo částkou 800.000 eur už na vznik větrného parku Loučná/Wiesenthal, který byl spuštěn loni v září. Stavitelem byla stejně jako nyní chomutovská firma Green Lines. Proti stavbě větrníků tehdy kvůli hlučnosti a změnám stavby oproti projektu protestovalo občanské sdružení Meluzína ….)

 

článek z tisku, týkající se zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

(….Celé je to povedená "investiční" euroakce, jak za peníze daňových poplatníků nejen z Česka zajistit zisky především výrobcům ocelových monster)

 

http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/038schuz/s038138.htm

stenotyp rozpravy k vládnímu návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

(…Tento problém je už dnes zjevný v Německu, kdy Německo je lídrem v oblasti výroby elektřiny z větrných elektráren a mají s tím velké potíže. Jenom jedna z těch firem, které provozují tyto sítě v daném území, odhaduje, že vynucená investice v horizontu dvou až tří let bude dosazovat 500 mil. eur. Myslím, že je zřejmé, že to se už někde promítnout musí. V Německu např. poměrně zásadně se zvýší ceny elektrické energie díky velkému podílu cen z obnovitelných zdrojů energie. Holandsko např. před více než rokem prohlásilo, že tento přístup nebyl šťastný a nebyla naplněna očekávání….

….Vážené dámy, vážení pánové, jestliže tady slyším, že tento návrh zákona je také péči o krajinu, tak ve mně má láska k jižním Čechám úplně šílí. Nejenom odevšud budou vidět chladicí věže jaderné elektrárny Temelín, ale odevšud budou vidět vrtulníky, odevšud bude slyšet svistot vrtulí. Jestli si někdo myslí, že to přispěje českým zemědělcům, tak se velmi mýlí. Jestli je někdo tak naivní, tak ať to tady klidně řekne. Já si nemyslím, že je tak naivní. Já si myslím, že moc dobře ví, čí zájmy, které lobby výrobců větrných elektráren hájí….) 

 

http://ihned.cz/3-16579430-v%ECtrn%FD+park-000000_d-65

Referenda o větrných elektrárnách, podpora a plány v ČR                                                              zpět na úvodní stránku

(…větrný park už funguje v Krušných horách u obce Loučná, osmi sty tisíci eur na jeho stavbu chomutovské společnosti GreenLines přispělo také německé ministerstvo životního prostředí. To nyní dalo na stavbu nového věrného parku u obce Rusová, který má elektřinou zásobovat na 11 tisíc domácnosti, další asi dva milióny eur.

Odhad Ministerstva životního prostředí do roku 2010: celkové investice cca 18 miliard korun, celkový počet elektráren: 900 až 1800  …)

 

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=1&typ=1&val=29443&ids=138

Horalům se nelíbí větrné elektrárny

(….Obce a jejich obyvatelé mají nyní obavy, že čnící ocelové sloupy nad horami odradí řadu turistů a lázeňských hostů od návštěvy Krušných hor.
"Nebojíme se o status lázní, ale o to, že k nám bude jezdit méně rekreantů," řekl starosta Oberwiesenthalu, který kritizuje berlínské ministerstvo životního prostředí, které stavbu elektráren u Loučné finančně podpořilo.

"Na stavbu elektráren mezi obcemi Loučná a Wiesenthal jsme poskytli 800 tisíc EUR, a myslím, že to jsou prostředky dobře investované," dodala Franke Stammerová z tiskového odboru ministerstva.)

 

 

http://www.countryguardian.net/pierpont.htm

PhDr. Nina Pierpont, americká lékařka, zabývající se zdravotními vlivy větrných elektráren

(… 1. Problémy spánku: hluk nebo fyzické pocity pulsace příp. tlaku  způsobují nespavost a časté probuzení.
 2. Bolesti hlavy, které jsou zvětšují se s frekvencí nebo hlasitostí.
 3. Závrať a zvedání žaludku.
 4. Vyčerpání, úzkost, zlost, popudlivost, a deprese.
 5. Problémy s koncentrací a učením.
 6. Tinnitus (zvonění v uších).
 
    Ne každý má v blízkosti větrných elektráren tyto symptomy, jsou rozdíly v citlivosti jednotlivých osob. Tyto rozdíly jsou známé jako rizikové faktory. Definovat rizikové faktory a podíl osob, u kterých se symptomy projeví je účelem mojí epidemiologické studie, kterou zpracovávám. Chronická porucha spánku je nejčastější symptom. Vyčerpání, problémy nálady a problémy s koncentrací a učením jsou přirozené výsledky špatného spánku.)

(další odkazy - text v angl. jazyku:)
http://www.aandc.org/pdf/pierpont-healtheffects-20050301.pdf

http://archive.pressrepublican.com/Archive/2005/04_2005/042320053.htm

http://www.rug.nl/wewi/nieuws/nina%20pierpont.pdf

http://americandaily.com/article/13406 (8.5.2006)

http://www.credny.org/images/Wind%20Turbine%20Noise%20at%20Night.pdf

 

 

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=209590

vliv  větrných elektráren na lokální atmosféru

(Farmy s větrnými turbínami mohou změnit počasí, tvrdí vědci z Princetonské university v USA. Somnath Baidya Roy a jeho kolegové vypracovali model větrné farmy, podle něhož lesy obřích vrtulí vzájemně reagují s lokální atmosférou. Myšlenku podpořili i pozorováním skutečných větrných farem. Píše o tom časopis New Scientist….)

 

zpět na úvodní stránku