zpět na úvodní stránku

Stanovisko České společnosti ornitologické k výstavbě větrných elektráren

V posledních letech vyrůstají na mnoha místech naší republiky stožáry větrných elektráren. Tyto stavby sice přinášejí užitek v podobě „ekologicky čisté“ energie, ale v případě nevhodného umístění mohou znamenat smrtelné nebezpečí pro mnoho ptačích druhů. Česká společnost ornitologická podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň upozorňuje na možné negativní důsledky nevhodně umístěných staveb.

 

STANOVISKO ČSO K VÝSTAVBĚ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

 

*   ČSO podporuje využívání obnovitelných zdrojů k výrobě energie, včetně využívání energie větru, jako nezbytný předpoklad ke snižování emisí tzv. skleníkových plynů a tím předcházení dalším globálním klimatickým změnám.

*   ČSO upozorňuje na skutečnost, že větrné elektrárny a jejich parky resp. farmy mohou představovat vážná rizika pro ptáky, příp. jiné skupiny živočichů (netopýry), a to především z následujících hledisek:

*   zábor biotopů pro vlastní výstavbu

*   nebezpečí přímých úhynů po kolizi s větrnými elektrárnami (VE)

*   možná disturbance, změna stanovištních podmínek, zhoršení dostupnosti potravy, degradace a fragmentace biotopů, zmenšení nebo ztráta obyvatelného prostoru pro ptáky a možný vznik bariér pro přesun ptáků, a to na hnízdištích, zimovištích i během tahu a pohybů mezi hnízdišti, místy získávání potravy a místy odpočinku.


Tato tvrzení jsou podložena řadou odborných studií ze zahraničí.

*   ČSO zároveň upozorňuje na skutečnost, že závazek dbát zvýšené opatrnosti při plánování výstavby VE s ohledem na ochranu tažných druhů se vztahuje na všechny členské státy Bonnské úmluvy (viz rezoluce 7.5 Wind Turbines and Migratory Species z roku 2002). ČR je členským státem této úmluvy od 1.5.1994.

*   Každému záměru výstavby VE, větrného parku (VP) nebo větrné farmy (VF) musí předcházet nejméně jednoroční podrobný ornitologický výzkum, který posoudí výskyt, početnost a přesuny ptáků na lokalitě a typ využívání krajiny ptáky. Takový roční průzkum je v současnosti již standardem např. v Rakousku a Německu, přičemž tyto země mají s využíváním větrné energie podstatně bohatší zkušenosti než Česká republika. V odůvodněných případech by průzkum měl trvat alespoň dva až tři roky, aby postihl i vlivy klimatických a dalších rozdílů mezi jednotlivými roky. Průzkum se musí soustředit především na ty skupiny nebo druhy ptáků, které jsou v našich podmínkách výstavbou VE, VP a VF nejohroženější. Jedná se zejména o oba druhy čápů a další velké brodivé ptáky, vrubozobé ptáky (kachny, husy a labutě), dravce (zvláště středně velké a velké druhy – orel mořský, orel královský, motáci, luňáci, včelojed lesní), některé hrabavé (především tetřívka obecného), dropa velkého, chřástala polního, protahující jeřáby popelavé, sovy a další. Při hodnocení musí být zvýšená pozornost věnována tahovým cestám ptáků a místům, kde dochází k velkému soustřeďování menších a drobných druhů ptáků táhnoucích v noci (bahňáci, pěvci). Zejména se jedná o sedla a průsmyky v horských oblastech. Dále by měla být posouzena lokalizace každého projektu ve vztahu k ptačím oblastem soustavy NATURA 2000 a shromaždištím ptáků (zimní shromaždiště, tokaniště).

*   Zpracovatelé každé hodnotící studie musí být kompetentní a na odpovídající odborné úrovni, seznámeni s poměry avifauny v daném regionu a měli by využívat i poznatků dalších ornitologů působících v předmětné oblasti. Závěry každé studie by měly být důsledně respektovány i v závěrech dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

*   U všech již vybudovaných VE, VP či VF musí být provedeno nejméně jednoroční sledování mortality ptáků i dalších vlivů na ptáky i v době provozu (tzv. "before-after-control"), opět v souladu se zahraničními standardy. Tímto způsobem bude možno získat nové konkrétní poznatky o vlivu těchto zařízení v našich podmínkách.

*   V případech, kdy investor bude trvat na situování VE, VP či VF do (podle závěrů studie) nevhodné lokality, využije ČSO jako občanské sdružení s vysokou odbornou reputací všech zákonných prostředků k zabránění realizace takového projektu, a to na národní i evropské úrovni.

*   Za samozřejmost považujeme i zodpovědné posouzení vlivu každého projektu na krajinný ráz, k čemuž zavazuje i stávající legislativa.

*   ČSO nabízí svůj odborný potenciál orgánům státní správy i subjektům podnikajícím ve větrné energetice k účasti na hodnocení vhodnosti jednotlivých projektů, příp. k výběru dalších, z hlediska ochrany ptáků nekolidujících lokalit.

Toto stanovisko bylo schváleno výborem ČSO dne 27.1.2005

05.02.2005

zpět na úvodní stránku