zpět na úvodní stránku

 

Obec Mladý Smolivec
Mladý Smolivec 95
okr.Plzeň-jih
335 01 Nepomuk

 

 

Věc: Oznámení o vzniku místně příslušného Občanského sdružení „Na Skále“  a žádost o informace podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Oznamujeme Vám, že dne 24.4.2006 na základě registrace Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. vzniklo Občanské sdružení „Na Skále”, IČO: 27028241, a je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a to zejména v  katastrálním území Radošice a okolí, jakož i ochrana stálých obyvatel této obce a vlastníků rekreačních nemovitostí před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality a zhoršení životního prostředí.

Žádáme, abychom byli předem informováni o změnách územního plánu, zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., a to v obvodu naší působnosti, tj. na území obce Radošice, a na katastrálních územích, které s  k.ú. Radošice přímo sousedí tj. k.ú. Dožice, k.ú. Mladý Smolivec a  k.ú. Starý Smolivec  s výjimkou staveb určených pro individuální rodinnou rekreaci či staveb pro trvalé bydlení stavebníka a jeho rodiny.

 

Především se jedná o řízení, týkající se:

1) staveb a jiných činností, která mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodní parky „Brdy” a „Třemšín“ a to i např. zásahem do významného krajinného prvku nebo krajiného rázu.

2) výstavby a úprav místních komunikací a komunikací II. a III. třídy,

3) veřejné stavby typu inženýrských sítí, energetických zařízení apod.

4) zásahů do krajiny v souvislosti s dobýváním a těžbou nerostů

5) objektů občanské vybavenosti aj.

 

Občanské sdružení „Na Skále“ má k dnešnímu dni 76 členů a chce svou činností přispět k zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí a jeho zlepšování. Věříme, že dobrou vzájemnou komunikací nás v tomto podpoříte. V této souvislosti bychom uvítali jasné stanovisko obecního úřadu k jeho dalšímu postupu ve věci stavby větrných elektráren v okolí obce Radošice a případně dalších podobných projektů v budoucnosti na území spravovaném Obecním úřadem v Mladém Smolivci.

 

                                                                                    V  Radošicích dne 17. 5. 2006

 

S pozdravem

 

za sdružení „Na Skále“

Radošice 12

335 01 p. Nepomuk

                                                                               ………………………………..

Marek Rous           

-         předseda sdružení

 

zpět na úvodní stránku